ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

Շարակնոց: Երաժշտական երգեցմունք հոգևորականք Աստուածայնոց և երջանկաց սրբոց Վարդապետաց մերոց թարգմանչաց, զկարգաւորութիւնս Եկեղեցւոյ վայել­չացուցանողաց։ / .- Էջմիածին: տպ. Ս. Գրիգոր Լուսավորչի, 1789. - 895 էջ ; 15.5 սմ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12,5X8 սմ

Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՇԱՐԱԿՆՈՑ,/ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ/ ԵՐԳԵՑՄՈՒՆՔ/ հոգևորականք/ Ա[ստուա]ծայնոց և երջանկաց/ ս[ր]բ[ո]ց Վարդապետաց/ մերոց Թարգմանչաց,/ զԿարգաւորութիւնս/ Եկեղեցւոյ Վայել-/չացուցանողաց։/ Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՏՊԱԳՐԵՑԵԱԼ/ Ի ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ./ Ի Հայրապետու[թ]ե[ան], և հրա-/մանաւ իսկ՝ Տ[եառ]ն Ղուկասու/ Ս[ր]բ[ա]զ[ա]ն Կ[ա]թ[ո]ւղ[ի]կ[ո]սի ամ[ենայն] հայոց։/ Եւ ի պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Երուսա-/ղէմի և Կոստանդնուպօլսոյ՝ Տ[եառ]ն/ Յովակիմայ և Տ[եառ]ն Զաքարիայ արհի/ Եպիսկոպոսաց։/ Յամի Ք[րիստոս]ի Փրկչին մերոյ, ռչձթ։ / Եւ ի թուականիս հայոց, ռմլը։/ Ծախիւք ջուղայեցի գէրաքեանց/ Յակոբեան բարեպաշտ Յօհանջան/ աղային՝ բնակեցելոյ ի Սուրաթ/ քաղաքի։/ 895 զարդափակ էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12,5X8 սմ: Ա տիտղթ. պատկերազարդ խորանի մեջ: Բ տիտղթ. զարդափակ։ Լուսանցանիշերով և երաժշտական խազերով։ 27 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։


Գրաբար


Եկեղեցական երաժշտություն
Շարական--Հայ եկեղեցի
Ծես--Հայ եկեղեցի

Շարականներ