ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

«ՎԱՉԵ ԵՎ ԹԱՄԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ

5 Subscribe to this list

| Select titles to:
[Աւետարան]: Գիրգ Սրբոյ Աւետարանին Տեառն մերոյ և Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Վէնետիկ: [Վենետիկ]: տպ. Միքելանջելո Բարբոնիի, 1685-1686Other title: [Ավետարան]: [Գիրք Սրբո Ավետարանին Տյառն մերո և Փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի]: .Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-378. Place hold
Ազդարար համիրայ ամսոյ: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Մադրաս : տպ. Տէր Յարութիւն Շմաւօնեան Շիրազեցւոյ, 1795Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Մատենագիտա Հնտ-51 . Place hold
Աստուածաշունչ: Գիրք Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց զոր զկնի ամաց բազմաց: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Վէնէտիկ: [Վենետիկ]: տպ. Անտօնի Պօռթօլի, 1733. ՌՃՁԲOther title: [Աստվածաշունչ: Գիրք Հնոց և Նորոց կտակարանաց շարակարգությամբ նախնյացն մերոց և ճշմարտասիրաց թարգմանչաց զոր զկնի ամաց բազմաց:] / .Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (9). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-342. Place hold
Աստուածաշունչ: Հնոց եւ Նորոց կտակարանաց ներ պարունակօղ շարակարգութեամբ նախնեացն մերոց եւ ճշմարտասիրաց թարգմանչաց: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Ամստէրդամ: [Ամստերդամ]: տպ. Ս. Էջմիածնի, տպ. Ս. Սարգսի, 1666. ՌՃԺԵOnline access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-537. Place hold
Աստուածաշունչ: /:

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Սանկտպետրբուրգ: [Ս. Պետերբուրգ]։ տպ․ Սարկաւագ Յովսէփ Յօհաննիսեանի, 1817Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (12). Location(s): Գրապահոց Հնտ-552. Place hold
Դիտակ Բիւզանդեան Յունվար ամսագիր

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ Վենետիկ ] : [ տպ. Ս.Ղազարի ] 1808Other title: Դիտակ Բյուզանդյան Հունվար.Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-53 . Place hold
Ժամագիրք Ատենի: Յորում պարունակին երեք գիրք եկեղեցւոյս մերոյ ժամակարգութեանցն: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Կ. Պօլիս : [Կ. Պոլիս] : տպ. Յօհաննիսի և Պօղոսի, 1786Other title: Գիրք Սաղմոսացն Դաւթի: Հարիւր յիսուն ալէլուիցն. յՈւթ Կանոնս բաժանեալ յեօթնական Գուբղայս։ Զի ութերորդքն յայլոց են: | Գիրքն Ժամագիրք: Յորում են Կարգաւորութիւնք Հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ մեծին Սահակայ Պարթևի՝ Հայոց Հայրապետի. և Մեսրոպայ Վարդապետի, և Գիւտոյ, և Յօհաննու Մանդակունւոյ։ | Տօնացոյց հայոց: Որ ցուցանէ զպատշաճ երգեցմունս և զընթերցուածս տօնից Տէրունականաց և սրբոցն և պահոց. Ըստ արարողութեան հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ։ Արարեալ նոյնոյ իսահակայ մեծի՝ հայոց հայրապետի։ Եւ ապա համառօտ խրատ արարողութեանց սուրբ Եկեղեցւոյս հայոց ժամակարգութէանցն թէ որն յոր դասէ ասիլ պիտի և այլ։.Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-303. Place hold
Ժամագիրք Հայաստանեայց Սուրբ Եկեղեցւոյ: Արարեալ սուրբ և աստուածաշնորհ թարգմանչացն մերոց՝ Իսահակայ և Մեսրոբայ և երանելի հայրապետացն՝ Գիւտոյ և Յովհաննու Մանդակունւոյ և սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Տփխիս : [Թիֆլիս]: տպ. Գ․ Արծրունու, 1848Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-67. Place hold
Խորհրդատետր Սրբազան պատարագի ըստ արարողութեան Եկեղեցեացն Հայաստանեաց: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Վանատիկ : [Վենետիկ]: տպ. Գասպար Սահրադյանի, 1686. ՌՃԼԵOnline access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-306. Place hold
Խորհրդատետր Սրբազան պատարագի: Ըստ արարողութեան Եկեղեցեացս Հայաստանեայց: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ. Պոլիս]: տպ. Մայր Սբ. Աստուածածնի, 1823Other title: [Խորհրդատետր Սրբազան պատարագի: Ըստ արարողության Եկեղեցյացս Հայաստանյայց:] /.Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-308. Place hold
Կարգ թաղման կարգաւորաց: Այսինքն, Հայրապետաց, եպիսկոպոսաց և քահանայից: Զոր ի բուն մաշտոցէն մերմէ առեալ՝ սրբագրեալ և կարգաւորեալ տեառն Սիմէօնի գերերջանիկ և գիտնական Կաթուղիկոսի ամենայն Հայոց, ետ տպագրել մեծաւ զգուշութեամբ, ինքնին իսկ լինելով վերահասու։ /

by Սիմէօն Ա. Երեւանցի (Սիմեոն Ա. Երևանցի) Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց 115-րդ, (1710-1763-1780).

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Էջմիածին : տպ. Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի, ՌՄԻԶ. [1777]Other title: [Կարգ թաղման կարգավորաց].Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-43 . Place hold
Կարգաւորութիւն հասարակաց աղօթից Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ : /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս : [Կ. Պոլիս]: տպ. Մայր դպրատան, 1795Other title: [Կարգավորություն հասարակաց աղոթից Հայաստանյայց Եկեղեցու] | [Ժամագիրք].Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-61. Place hold
Ձայնքաղ շարական: Յորում բովանդակին Հայաստանեայց սուրբ և ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգենուագ պաշտօներգութիւնք ի փառաբանութիւն աստծոյ և ի մեծարանս սրբոց նորա: Բարեկարգեալ ըստ պատշաճի իւրաքանչիւր աւուր՝ հանդերձ խորհրդաւոր քաղուածովք ի դիւրութիւն երգեցողաց: /

Edition: Վերստին տպագրեալMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Յօրթագիւղ: [Կ. Պոլիս]: տպ. Պողոս Արապյան Ապուչեխցու, 1830Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-299. Place hold
Յայսմաւուրք: Ճառ սրբոց վկայիցն ճշմարտին Աստուծոյ, ազգաց և ազանց՝ հանուրց քրիստոնէից։ Որոց բազումք կատարեցան ի Քրիստոս և գրեցին զանուանս նոցայ ի գիրս՝ որ կոչի Յայսմաւուր. ըստ պատշաճ աւուր իւրում կարգի ընթեռնուն։ /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս: [Կ. Պոլիս]: տպ. Գրիգորի դպրի որդոյ Մկրտչի, 1706Other title: [Հայսմավուրք]: / .Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (5). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-400. Place hold
Յովսէփին պատմութիւնը : Տղայոց ու պատանիներուն համար շինված: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Զմիւռնիա : [Զմյուռնիա]: տպ. Կուլիէլմոս Կռիֆֆիթի, 1847Other title: [Հովսեփի պատմությունը].Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-104 . Place hold
Նոր Կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: տպագրեալ ըստ օրինակի տպելոյ յամին 1789:/

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Վէնէտիկ: [Վենետիկ]: Ս. Ղազար, 1816. ՌՄԿԵOther title: [Նոր Կտակարան Տյառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի:] /.Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (2). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-382. Place hold
Նոր Կտակարան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Վէնէտիկ : [Վենետիկ]: տպ. Անտօնի Պօռթօլի, [տպ. Անտոնի Բորտոլիի], 1766Other title: [Նոր Կտակարան Տյառն Մերո Հիսուսի Քրիստոսի].Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-65. Place hold
Շարակնոց: Երաժշտական երգեցմունք հոգևորականք Աստուածայնոց և երջանկաց սրբոց Վարդապետաց մերոց թարգմանչաց, զկարգաւորութիւնս Եկեղեցւոյ վայել­չացուցանողաց։ /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Էջմիածին: տպ. Ս. Գրիգոր Լուսավորչի, 1789Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-62. Place hold
Շարակնոց: Երաժշտական երգեցմունք հոգևորականք Աստուածայնոց և երջանկաց սրբոց վարդապետաց հայոց թարգմանչաց: Կարգաւորութիւնս եկեղեցւոյ վայելչացուցանողաց: /

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս : [Կ. Պոլիս]: տպ. Յօհաննիսեան Պօղոս, 1802. ՌՄԾԱOnline access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (3). Location(s): Գրապահոց Հնտ-564. Place hold
Սաղմոս Դաւթի, որ և կոչի Սաղմոսարան: /

Material type: book Book; Literary form: Not fiction Publisher: Էջմիածին: տպ. Ս. Լուսավորչի, 1819. ՌՄԿԸOther title: [Սաղմոս Դավթի, որ և կոչի Սաղմոսարան].Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարան (1). Location(s): Հնատիպ ֆոն Հնտ-66. Place hold
Log in to create new lists.